Projekty automatyki   I&C Designs
Informacje ogólne:
Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji branży AKPiA do celów wykonawczych.
  General Information:
Design includes preparation of I&C branch documents for assembly purposes.
Specyfikacja dokumentacji:
 1. Opisu technicznego,

 2. Doboru aparatury kontrolno-pomiarowej,

 3. Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej,

 4. Zestawienia niezbędnych elementów obsługowych i sterujących,

 5. Dokumentacji okablowania,

 6. Zestawienia kabli i materiałów instalacyjnych,

 7. Planów okablowania i tras kablowych,

 8. Schematów elektrycznych elementów obsługowych i sterujących,

 9. Wytycznych dla pozostałych branż, zespołów wykonawczych, montażu oraz rozruchu.

  Design documentation specification:
 1. Technical Description,

 2. Selection of Instrumentation,

 3. Summary of Instrumentation,

 4. Summary of necessary control equipment,

 5. Cable List,

 6. Cable Summary and Assembly Materials,

 7. Cable and Cable Trays Layout,

 8. Electrical schemes of I&C equipment,

 9. Guidelines for other branches, assembly teams and commissioning.

Wymagania wobec Zamawiającego:

 • Przekazanie pełnych wytycznych, zawierające niezbędne informacje odnośnie procesu technologicznego,

 • Koordynacja dokumentacji branż z branżą automatyki w czasie trwania procesu projektowego,

 • Weryfikacja rozwiązań technicznych dla procesu technologicznego w branży automatyki.

 

Requirements for the Principal:

 • Forwarding comprehensive guidelines, with the necessary information about the process,

 • Coordination of branches documentation with I&C branch during the design process,
 • Verification of technical solutions for the process in I&C branch.

Cennik:
Dla każdego zapytania ofertowego przygotowana zostaje oferta, wraz ze szczegółowymi informacjami odnośnie zakresu dokumentacji oraz ew. dodatkowymi wymaganiami.
Każdy projekt uzyskuje unikalną cenę, zależącą od stopnia skomplikowania.
  Price-List:
For each quotation offer is prepared, with detailed information about scope of supply and additional requirements.
Each project has it unique price, which depends from it complexity.
Informacje dodatkowe:
Dokumentacja przygotowywana jest w plikach formatu Microsoft Office (wersja 2007) oraz plikach DWG (format AutoCAD 2007).
Dokumentacja może zostać również wykonana w specjalistycznym programie projektowym, wg wymagań zamawiającego, po udostępnieniu w/w oprogramowania przez zamawiającego.
  Additional Information:
Documentation is prepared in Microsoft Office (2007) format files and DWG (AutoCAD 2007) format files.
Documentation also can be prepared in specialized program for designs, according Principal requirements, after sharing copy of software with Contractor by Principal.
Formą rozliczeniową jest faktura (bez VAT)   Form of settlement is invoice (w/o VAT)
W projektach wykorzystywana są głównie elementy firm:
GE
Siemens
Wago
Emerson Process Management
Baumer
AEA Technique
Mettler-Toledo
Sartorius
Endress+Hauser
Wika
Jumo
Pro-face
Pepperl-Fuchs
Schneider
  In designs most commonly are used items manufactured by:
GE
Siemens
Wago
Emerson Process Management
Baumer
AEA Technique
Mettler-Toledo
Sartorius
Endress+Hauser
Wika
Jumo
Pro-face
Pepperl-Fuchs
Schneider
Współpracuję z takimi firmami jak:
Grupa Wolff
Euro-Coat Andrzej Bogucki
Emerson Process Management
Energoprojekt Gliwice S.A.
Profarb - Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
ELSA Projekt Paweł Olszański
  I cooperate with Companies:
Grupa Wolff
Euro-Coat Andrzej Bogucki
Emerson Process Management
Energoprojekt Gliwice S.A.
Profarb - Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
ELSA Projekt Paweł Olszański